Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Dự án Wikipedia304 phiên bản theo ngôn ngữ. Nhiều phiên bản chỉ dịch bài thông tin từ Tiếng Anh; nhiều phiên bản khác có bài viết nguồn gốc từ tiếng đó. Bạn có thể thăm nhiều phiên bản Wikipedia dùng cổng chính ở www.wikipedia.org. Địa chỉ của mỗi phiên bản thường bắt đầu với mã ngôn ngữ hai hoặc ba chữ (theo tiêu chuẩn ISO 639), sau đó là .wikipedia.org.

Tổ chức Wikimedia cũng hoạt động vài dự án khác; xem Wikipedia:Dự án liên quan.

Lưu ý: Chỉ bỏ một liên kết đến phiên bản không thì không tạo nó ra đâu! Phải theo quá trình để bắt đầu nó.

Những phiên bản danh sách ở dưới là dự án đã được bắt đầu. Thống kê cho mọi phiên bản có ở Wikimedia. Những số thống kê ở dưới hiện thời vào 19h ngày 18 tháng 4 năm 2018 được xếp theo số lượng đề mục (theo meta.wikimedia).

Bảng tại m:List of Wikipedias/Table được cập nhật tự động hằng ngày.

Sau đây là những phiên bản có trên một triệu bài viết:

Sau đây là những phiên bản có hàng trăm ngàn bài viết:

Sau đây là những phiên bản có hàng chục ngàn bài viết:

Sau đây là những phiên bản có hàng ngàn bài viết:

Sau đây là những phiên bản có hàng trăm bài viết:

Sau đây là những phiên bản dưới hàng chục bài viết:


Padlock.svg: Các phiên bản đã bị khóa và sẽ được di chuyển đến Wikimedia Incubator