Trại tập trung

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Trại tập trung là một khu khá lớn được rào lại và dùng làm chỗ giam giữ hay cai quản một số đông người. Trại tập trung khác trại tù vì những người bị đưa vào trại tập trung thường không có án kết, không qua một cuộc xử lý thực sự tại toà án. Họ bị bắt và đưa vào trại chỉ vì họ có những tính chất chung mà chính quyền lúc bấy giờ nhân thấy cần quản chế chặt chẽ.

Những trại tập trung trong lịch sử:

Các tù nhân trại tập trung Buchenwald còn sống sót khi được giải thoát