Tập tin:Mixed-forest.jpg

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Tập tin gốc ‎(2.560×1.920 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,49 MB, kiểu MIME: image/jpeg)

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Tập tin này có chứa thông tin về nó, do máy ảnh hay máy quét thêm vào. Nếu tập tin bị sửa đổi sau khi được tạo ra lần đầu, có thể thông tin này không được cập nhật.