Sinh cảnh

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Trong sinh thái học, sinh cảnh hay nơi ở là vùng không gian mà quần thể hoặc quần xã sinh sống, bao gồm tất cả các yếu tố vật lí, hoá học xung quanh chúng.[1][2][3][4]

Rạn san hôkhu bảo tồn quần đảo Phượng Hoàng là một sinh cảnh giàu sinh vật biển.