Họ Actini

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Điều hướng

Tương tác

Công cụ

In và xuất

Tại dự án khác

Họ Actini (hay Nhóm Actini) là tên nhóm 15 nguyên tố hóa học Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, NoLr. Các nguyên tố trong họ Actini là kim loại và có tính phóng xạ.Các nguyên tố thuộc nhóm Actini đều thuộc chu kì 7

Các nguyên tố thuộc nhóm này có số nguyên tử 89 đến 103 trong bảng tuần hoàn